Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna1 » Regulamin
Nasze hity
TH-CS 1400 pilarka tarczowa

TH-CS 1400 pilarka tarczowa 330,00 zł265,00 zł

CJ65V3 wyrzynarka

CJ65V3 wyrzynarka400,00 zł250,00 zł

RP35YE odkurzacz

RP35YE odkurzacz 2 305,00 zł1 935,00 zł

TE-MG 300 EQ multinarzędzie

TE-MG 300 EQ multinarzędzie400,00 zł315,00 zł

PRO600 30cm poziomica

PRO600 30cm poziomica 32,00 zł26,50 zł

Koszyk
Twój koszyk jest pusty ...
Polecamy
G13STA + tarcza diamentowa, szlifierka kątowa

G13STA + tarcza diamentowa, szlifierka kątowa

245,00 zł180,00 zł
Prędkość obrotowa bez obciążenia 11500
Moc (W) 600
Wymiar tarczy (mm) 125
Waga (kg) 1,8

RegulaminREGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ przez firmę B+B bronek sp. zo.o.

WSTĘP

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) Firma B+B bronek. wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług droga elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną, warunki przesyłania informacji handlowej oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

Ustawa - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 144, poz. 1204),
System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
Usługi świadczone drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
Usługodawca - podać dane usługodawcy,
Usługobiorca - podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy
o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych.
Specyfikacja techniczna - zbiór informacji o systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem.
Zamawiając usługę, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami jej świadczenia przez Usługodawcę oraz Regulaminem oraz oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.

Rozdział 2
Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, a w szczególności:
Konto klienta sklepu internetowego,
Usługodawca świadczy również usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rozdział 3
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę.
Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:
Powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
Naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Użytkownik ma prawo oczekiwać dostępu do pełnej funkcjonalności Pakietu w każdym czasie, za wyjątkiem czasu potrzebnego na modernizację, aktualizację, konserwację lub innych zdarzeń losowych. Usługodawca zobowiązuje się do przeprowadzania prac serwisowych w porach jak najmniej uciążliwych dla Użytkowników.
O każdej planowanej przerwie w dostępie do świadczonych usług Usługodawca poinformuje Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem strony www.
Usługodawca zapewnia Usługobiorcom tajemnicę komunikacji zwaną "tajemnicą telekomunikacyjną", która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, dane dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych umową lub w przepisach prawa.
Informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" mogą być przetwarzane przez Usługodawcę tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Usługobiorcom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Usługodawcy.
Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz do informacji, których wymóg dostarczania Usługobiorcy wynikający z Art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca będzie realizował poprzez stronę WWW i/lub poprzez przekazywany pocztą elektroniczną informator.
Szczegółowe wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy składają się na Załącznik nr 1.

Rozdział 4
Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest firma B+B bronek
Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
3.Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców oraz wprowadzonych przez nich danych osobowych może dotyczyć:
Adresów e-mail,
Imion i Nazwisk,
Loginów i haseł,
Firm,
Adresu,
Nr telefonu
Nr PESEL.

 
Rozdział 5

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe innych osób wprowadzone do systemu teleinformatycznego Usługodawcy przez Usługobiorcę są uważane za fikcyjne i wprowadzone jedynie w celu testowania właściwej usługi, która odbywa się na podstawie odrębnej pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na zasadach wskazanych w Rozdziale 4 Regulaminu.
Wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny.

Rozdział 6
Warunki zawierania i rozwiązywania umów

Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy lub 3 dni roboczych od momentu zarejestrowania na stronach WWW Usługodawcy.
Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację w systemie informatycznym Usługodawcy, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania ofert bądź zmodyfikować swoje ustawienia za pośrednictwem strony WWW lub poprzez bezpośredni kontakt pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
Rezygnacja, o której mowa w pkt. 3 jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 60 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony.
Sklep dołoży wszelkich starań, aby oferta cenowa prezentowana na stronach abamaszyny.pl.pl była aktualna, a prezentowane towary były dostępne w ciągłej sprzedaży. W przypadku dokonania zamiany ceny towaru przez jego producenta przed zrealizowaniem złożonego zamówienia lub też czasowej niedostępności zamówionego towaru, abcmaszyny.pl.pl niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, który ma prawo w takiej sytuacji odstąpić od zamówienia.

Rozdział 7
Tryb postępowania reklamacyjnego

Reklamacje mogą być składane z tytułu:
Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,
Niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.
Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.
Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.
Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana.

Rozdział 8
Postanowienia przejściowe i końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest Sąd powszechny, właściwy dla miejsca zamieszkania konsumenta lub w przypadku podmiotów gospodarczych niebędących konsumentami, Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl